Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019
 
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019
ISBN:978-86-80297-73-6
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav T. Bešević, dekan
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Urednik:Doc. dr Ognjen Gabrić, doc. dr Ljiljana Kozarić, doc. dr Martina Vojnić Purčar
Lektor za engleski:Doc. dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Doc. dr Ognjen Gabrić, doc. dr Ljiljana Kozarić, doc. dr Martina Vojnić Purčar, Mila Svilar
Godina izdanja:2019.
Tiraž:300
Štampa:Birografika distribucija, Subotica


 SADRŽAJ:
OCENA ELEMENATA KONSTRUKCIJE POGOĐENIH POŽAROM
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.000
UDK:614.845:728.5+699.81
Bujňák,Ján; Jedraszak, Bronisław
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 3-11
THE PLACE AND ROLE OF THE WELDING SPECIALIST IN THE DESIGN AND EXECUTION OF WELDED STEEL CONSTRUCTIONS
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.001
UDK:621.791:624.014.2
Băncilă, Radu; Petzek, Edward; Feier, Anamaria; Radu, Dorin
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 13-20
ANALIZA ROBUSNOSTI VIŠESPRATNE AB ZGRADE U SLUČAJU GUBITKA UGAONOG STUBA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.002
UDK:624.042.072.2:69.032.2
Folić, Radomir; Čokić, Miloš
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 21-32
RENOVIRANJE MAĐARSKOG KRALJEVSKOG MINISTARSTVA FINANSIJA I BUDIMPEŠTANSKIH TERMALNIH BANJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.003
UDK:69.059.25(439.151)
Major, Janos; Major, Mark
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 33-43
WORKING EFFICIENCY OF REINFORCED CONCRETE BAY BRIDGE STRUCTURES WITH CORROSIVE DEFECTS CONCRETE AND STEEL REINFORCEMENT
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.004
UDK:624.21.012.45:620.193
Emelyanov, Sergey; Pakhomova, Ekaterina; Semicheva, Natalya
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 45-52
O PROMENI VREDNOSTI GRADITELJSKOG NASLEĐA NAKON VELIKIH INTERVENCIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.005
UDK:725/728
Kurtović Folić, Nađa; Živaljević Luxor, Nataša; Pasternak, Hartmut
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 53-64
IMPROVEMENT OF THE CONNECTIONS IN TIMBER STRUCTURES IN THEORY AND PRACTICE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.006
UDK:624.011.1.07
Stojić, Dragoslav; Cvetković, Radovan; Conić, Stefan; Marković, Nemanja
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 65-76
MERODAVNO TRAJANJE KIŠA ZA PRORAČUN VELIKIH VODA NA NEIZUČENIM SLIVOVIMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.007
UDK:556.532:551.501
Plavšić, Jasna; Zlatanović, Nikola; Todorović, Andrijana
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 77-86
SEIZMIČKA ANALIZA ČELIČNIH RAMOVA SA POLUKRUTIM I VISKOZNIM VEZAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.008
UDK:624.042.7.072.2:519.6
Salatić, Ratko
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 87-98
DINAMIČKE SILE NA KONTAKTU TOČKA I ŠINE KAO GENERATOR PROPADANJA KOLOSEKA I FOKALNA TAČKA ODRŽAVANJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.009
UDK:625.143:532.61.042
Jovanović, Stanislav; Tešić, Predrag
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 99-124
POŽARNA OTPORNOST ZAŠTIĆENIH I NEZAŠTIĆENIH DRVENIH GREDA I STUBOVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.010
UDK:624.011.1:614.841.33
Cvetkovska, Meri; Chifliganec, Cvetanka
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 125-137
MOGUĆNOST IZGRADNJE VISOKIH OBJEKATA U BIHAĆU U BOSNI I HERCEGOVINI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.011
UDK:624.042:69.032.22
Duranović, Edina; Džidić, Sanin
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 147-156
NACIONALNI DODACI EVROKODOVIMA 1 I 8 U BOSNI HERCEGOVINI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.012
UDK:624.042(083.74)(497.6)
Džidić, Sanin
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 157-167
ROTACIONA KRUTOST POLU-KRUTIH VEZA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.013
UDK:624.014.2.078.4
Živković, Srđan; Spasojević Šurdilović, Marija; Turnić, Dragana; Nikolić, Vladan
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 169-178
UTICAJ BRZINE KRETANJA VOZILA NA DINAMIČKI FAKTOR MOSTOVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.014
UDK:624.21.042.8
Savatović, Siniša; Salatić, Ratko; Mišković, Zoran
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 179-188
ROMAN BRIDGES ON THE LOWER PART OF THE DANUBE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.015
UDK:904:624.21"652"
Floroni, Isabella; Juravle, Andreia-Iulia
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 189-196
SANACIJA TEMELJA ZA PRIHVATANJE NOVE ČELIČNE KONSTRUKCIJE ZA NOŠENJE DIMNJAKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.016
UDK:69.059.32:697.8
Tabaković, Dragana; Bešević, Miroslav T.; Kovač Striko, Josip; Vojnić Purčar, Martina; Kozarić, Ljiljana; Živković, Smilja
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 197-205
PRIMERI SANACIJE AB MOSTOVA MANJIH RASPONA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.017
UDK:624.21.012.46:69.059.2/.3
Bešević, Miroslav T.; Vojnić Purčar, Martina; Kozarić, Ljiljana; Živković, Smilja
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 207-217
PODUHVATANJE KROVNE KONSTRUKCIJE STARE I NOVE HALE PROSTORNOM ČELIČNOM KONSTRUKCIJOM – MOSTOM
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.018
UDK:692.426:624.014.2
Bešević, Miroslav T.; Gajić, Milan; Aleksandar, Prokić; Kuburić, Miroslav; Lukić, Ilija
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 219-227
NOSIVOST PROFILISANIH LIMOVA NA LOKALNA OPTEREĆENJA PRIMENOM MKE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.019
UDK:624.042:669.7
Vacev, Todor; Milić, Miloš; Nešović, Ivan; Zorić, Andrija
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 229-237
OJAČANJE TRAPEZNOG LIMA TR 150/280 POMOĆU OSB PLOČE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.020
UDK:624.042:62-41
Milić, Miloš; Vacev, Todor; Romić, Nikola; Nešović, Ivan; Zorić, Andrija
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 239-249
LOKALNA STABILNOST REBRA ČELIČNOG NOSAČA U ELASTIČNOJ I PLASTIČNOJ OBLASTI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.021
UDK:624.042.072.2
Turnić, Dragana; Živković, Srđan; Spasojević Šurdilović, Marija; Igić, Tomislav
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 251-258
LKV NOSAČI SA PARALELNIM POJASNIM ŠTAPOVIMA I NJIHOVA PRIMENA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.022
UDK:624.072.2
Tekić, Žikica; Kozarić, Ljiljana; Vojnić Purčar, Martina
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 259-264
COMPARATIVE ANALYSIS OF THREE SOLUTIONS FOR TORSION REDUCTION IN CASE OF FLEXIBLE TUBE CONCRETE STRUCTURES
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.023
UDK:539.414
Florin Botiş, Marius; Lajos, Imre
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 265-271
REMARKABLE BRIDGE CONSTRUCTIONS WITHIN THE REGIONAL DIRECTION OF ROADS AND BRIDGES TIMISOARA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.024
UDK:624.21(498)
Ispravnic, Cristian Ilie; Radomir, Anamaria Ramona
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 273-281
ODGOVOR POSTOJEĆEG I NADOGRAĐENOG ZIDANOG TORNJA CRKVE UZIMAJUĆI U OBZIR PROMENU SEIZMIČKOG HAZARDA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.025
UDK:726.54:624.042.7
Manojlović, Dragan; Lukić, Ivan; Vukobratović, Vladimir; Radonjanin, Vlastimir; Malešev, Mirjana
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 283-290
TERMOELEKTRANA “NIKOLA TESLA A”: KONSTRUKCIJA KANALA ZA CEVOVODE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.026
UDK:621.644
Furundžić, Božidar S.
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 291-300
MODELIRANJE AB GREDNIH MOSTOVA ZA PROCENU SEIZMIČKIH PERFORMANSI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.027
UDK:624.27.042.7:519.6
Rašeta, Andrija; Lađinović, Đorđe; Rajić, Nikola
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 301-309
PONAŠANJE INDUSTRIJSKIH REGALA POD UTICAJEM PROBNOG OPTEREĆENJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.028
UDK:624.042:517.9
Kukaras, Danijel; Jovanović, Đorđe; Žarković, Drago
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 311-320
EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE TOKA VETRA OKO NISKE DVOVODNE KUĆE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.029
UDK:551.556:69.032.4
Kostadinović Vranešević, Kristina; Glumac, Anina; Hemida, Hassan
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 323-332
EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE DEJSTVA VETRA NA NISKE INDUSTRIJSKE OBJEKTE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.030
UDK:624.042.41:725.4
Kostadinović Vranešević, Kristina; Glumac, Anina; Hemida, Hassan
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 333-340
EKSPERIMENTALNA ANALIZA POMERANJA JEZGRA VISOKIH ZGRADA - UKRUĆENA MEĐUSPRATNIM PLOČAMA - POMOĆU PLEKSIGLAS MODELA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.031
UDK:624.042:69.032.22
Varju, Đerđ; Prokić, Aleksandar; Bešević, Miroslav
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 341-349
3D RAČUNARSKO MODELIRANJE JEDNOĆELIJSKOG ZATVORENOG POPREČNOG PRESEKA MOSTA SA ANALIZOM SLOBODNIH OSCILACIJA
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.032
UDK:624.21.042.8:004.94
Miličić, Ilija M.; Prokić, Aleksandar; Živković, Smilja
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 351-361
„PUSHOVER“ ANALIZA ARMIRANOBETONSKOG OKVIRA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.033
UDK:624.072.33:519.6
Svilar, Mila; Prokić, Aleksandar
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 363-370
PREGLED METODA ZA ODREĐIVANJE ELASTIČNOG KRITIČNOG MOMENTA BTI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.034
UDK:539.385:519.6
Subotić, Petar; Lučić, Duško
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 371-379
PROCENA GLOBALNE I LOKALNE DUKTILNOSTI ZA KRAJNJE GRANIČNO STANJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.035
UDK:624,042
Radujković, Aleksandra; Lađinović, Đorđe
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 381-386
INFLUENCE OF MODE INTERACTIONS ON INELASTIC BUCKLING EFFECTIVE STRESSES IN THIN-WALLED COLUMNS USING FINITE STRIP METHOD
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.036
UDK:624.042.3.072.31
Milašinović, D.D.; Marić, P.; Živanov, Ž.; Hajduković, M.
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 387-421
UOPŠTAVANJE VEZE NAPONA I DEFORMACIJA BETONA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.037
UDK:691.32:517.9
Mihailović, Vojislav
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 423-433
OTPORNOST PREMA POŽARU PREFABRIKOVANIH FEROCEMNTNIH SENDVIČ PANELA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.038
UDK:691:699.814
Kijanović, Aleksandar; Mirković Marjanović, Milica; Bjekić, Mihailo; Gospavić, Radovan; Todorović, Goran
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 437-443
UTICAJ VRSTE ARMATURE NA SVOJSTVA MLAZNOM BETONA KOD PRIMARNIH OBLOGA TUNELA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.039
UDK:624.19:666.982
Stojanović, Marko; Janković, Ksenija; Lukić, Dragan; Bojović, Dragan; Antić, Lana
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 445-453
NUMERIČKI PRORAČUN KARAKTERISTIKA BETONA ZA ATENUACIJU JONIZUJUĆEG ZRAČENJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.040
UDK:666.974:004.4XCOM
Stanković, Srboljub; Janković, Ksenija; Despotović, Iva
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 455-460
OCENA POTENCIJALA POVEĆANJA KISELOSTI OKOLINE U PROGRAMU KORPORATIVNOG I DUALNOG OBRAZOVANJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.041
UDK:378:69.01:502
Stojić, Dragoslav; Đorđević, Đorđe; Tamburić, Jasmina; Avramović, Biljana
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 461-473
UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI STAMBENE ZGRADE PRIMENOM ZELENOG KROVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.042
UDK:620.9:692.4
Isaković, Snežana; Perović, Zoran; Ćorić, Stanko; Šumarac, Dragoslav
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 475-484
COMPARATIVE ASSESSMENT OF WATER INSULATIONS AGAINST SUBSOIL WATER
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.043
UDK:699,82
Dudás, Annamária; Horn, Valéria V.; Balla, Tamás; Ress, Mátyás
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 485-494
ACOUSTIC ASPECTS OF RECONSTRUCION OF AN INDUSTRIAL BUILDING
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.044
UDK:534.832:725.4
Horn, Valéria V.
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 495-503
UTICAJ NUSPRODUKATA NA KARAKTERISTIKE GEOPOLIMERNIH MALTERSKIH MEŠAVINA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.045
UDK:666.972.124
Bijeljić, Јеlena; Ristić, Nenad; Grdić, Zoran; Topličić - Ćurčić, Gordana; Grdić, Dušan
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 505-513
KARAKTERIZACIJA PEPELA BIOMASE, LETEĆEG PEPELA I PRIRODNOG ZEOLITA IZ SRBIJE KAO DCM
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.046
UDK:666,953
Milović, Tiana; Šupić, Slobodan; Šešlija, Miloš; Bulatović, Vesna
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 515-523
LIFE CYCLE ASSESSMENT IN BUILDING MATERIALS. THE NEED FOR CHANGE IN EU LEGISLATION
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.047
UDK:691:349.442
Teodora, Aguta Elena; Radu, Dorin; Muntean, Radu Mircea
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 525-531
THE ANTIBACTERIAL QUALITIES OF CLAY, AN ECOLOGICAL OPTION FOR IMPROVING THE BUILT ENVIRONMENT
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.048
UDK:666,327
Chitonu, Gabriela Cristina; Cazacu, Christiana Emilia; Muntean, Radu
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 533-538
ISPITIVANJE BETONSKIH MEŠAVINA – DEO I
SVOJSTVA MATERIJALA

DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.049
UDK:666,972
Šešlija, Miloš; Starčev-Ćurčin, Anka; Kukaras, Danijel; Peško, Igor; Rašeta, Andrija
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 539-547
ISPITIVANJE BETONSKIH MEŠAVINA – DEO II
FIZIČKO-MEHANIČKA SVOJSTVA BETONA

DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.050
UDK:666,972
Šešlija, Miloš; Starčev-Ćurčin, Anka; Kukaras, Danijel; Peško, Igor; Rašeta, Andrija
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 549-556
ISPITIVANJE BETONSKIH MEŠAVINA ZA IZRADU BETONSKOG KOLOVOZA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.051
UDK:666.972.5:625.022
Šešlija, Miloš; Starčev-Ćurčin, Anka; Kukaras, Danijel; Peško, Igor; Rašeta, Andrija
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 557-565
BASIC CALCULATION BASED ON THE DIRECT CONVERSION OF THE HEAT INTO ELECTRICITY FOR IHP
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.052
UDK:620,91
Ezhov, Vladimir; Brezhnev, Artem; Burtsev, Aleksey; Bredikhina, Natalia; Burtsev, Aleksandr
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 567-576
TRADICINALNI MATERIJALI KAO REŠENJE ZA GRAĐENJE U NOVOM VREMENU KLIMATSKIH POREMEĆAJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.053
UDK:502.131.1:69
Kekanović, Milan; Šumarac, Dragoslav; Kozarić, Ljiljana; Ćorić, Stanko; Čeh, Arpad
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 575-585
ODRŽAVANJE PUTEVA PREMA UČINKU -TRAJANJE UGOVORA I STRATEGIJA REALIZACIJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.054
UDK:625.76
Jokanović, Igor; Zeljić, Dragana; Svilar, Mila
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 587-596
UTVRĐIVANJE NOVIH ZAVISNOSTI PRI ODREĐIVANJU DEFORMABILNOSTI STENE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.055
UDK:624.131.38:552.1
Mirković, Uroš; Babić, Predrag; Radovanović, Slobodan
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 597-604
REOLOŠKA SVOJSTVA STENSKIH MASA U TEHNOLOGIJI GRAĐENJA TUNELA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.056
UDK:624.19:532.135
Lukić, Dragan; Zlatanović, Elefterija
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 605-615
ANALIZA OPTEREĆENJA KOD GRAĐENjA TUNELA SISTEMOM CEVNOG KIŠOBRANA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.057
UDK:624.19:624.042
Lukić, Dragan; Zlatanović, Elefterija
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 617-631
PRORAČUN STABILIZACIJE KLIZIŠTA U ZONI USEKA BR. 4 OD km 878+650 DO km 879+050
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.058
UDK:666.974:004.4XCOM
Radovanović, Janko; Lazović Radovanović, Marija; Nikolić, Jelena
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 633-640
KONTROLA I ANALIZA STANJA DRVENIH PRAGOVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.059
UDK:625.142
Dimitrijević, Jelena; Jovanović, Jelena
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 641-648
OPTIMIZACIJA ZONA SIGURNOSTI NA PRIMERU SPORTSKOG AERODROMA U PARAĆINU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.060
UDK:625.717(497.11)
Matić, Marjan; Šupić, Slobodan; Šešlija, Miloš
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 649-656
PLITKO I DUBOKO TEMELJENJE OBJEKATA POSTROJENJA ODSUMPORAVANJA DIMNIH GASOVA U TERMOELEKTRANI UGLJEVIK 1, PREMA PRAVILNIKU I EUROCODU 7
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.061
UDK:624.151:550.82
Đurić, Neđo; Santrač, Petar; Đurić, Dijana; Topalić Marković, Jovana
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 657-670
ANALIZA KOEFICIJENTA OTICANJA ZA SLIVNO PODRUČJE VIŠENAMJENSKE HIDROAKUMULACIJE „MODRAC“
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.062
UDK:556.12:627.81
Kovčić, Omer; Suljić, Nedim; Tokić, Mufid
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 673-682
STATISTIČKI PREDIKCIONI MODEL HORIZONTALNIH POMERANJA BRANE „VRUTCI“
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.063
UDK:627.8:519.23
Mirković, Uroš; Divac, Nikola; Brajović, Ljiljana; Đurić, Srđan; Radovanović, Slobodan
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 683-693
JEDNA METODA ODREĐIVANJA PARAMETARA BOFANGOVOG MODELA NA PRIMERU AKUMULACIJE "BILEĆA"
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.064
UDK:627.81:551.526
Mirković, Uroš; Ivanović, Jovana; Pavić, Maja; Radovanović, Slobodan; Mirković, Nikola; Gospavić, Radovan; Todorović, Goran
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 695-705
STATISTIČKA ANALIZA METEOROLOŠKIH SUŠA ZA KIKINDU NA BAZI PODATAKA IZ CARPATCLIM BAZE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.065
UDK:551.577.38:519.21
Gabrić, Ognjen; Plavšić, Jasna
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 707-719
NOVA METODA ZA UTVRĐIVANJE PROTICAJA NA NESUŽENOM, NAGNUTOM, OŠTROIVIČNOM PRELIVU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.066
UDK:532.533
Hovanj, Lajoš
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 721-733
NEPOTOPLJENO PRELIVANJE MALIH PROTICAJA NA PRAGU SA VERTIKALNIM KRAJEVIMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.067
UDK:532.533
Hovanj, Lajoš
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 735-748
ODREĐIVANJE MERODAVNIH PARAMETARA ZA PRORAČUN CCME WQI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.068
UDK:628.161:519.233.5
Horvat, Zoltan; Koch, Dániel
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 749-756
PRORAČUN CCME INDEKSA KVALITETA VODA ZA JEZERO LUDAŠ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.069
UDK:628.161:519.233.5
Horvat, Mirjana; Majer, Fruzsina
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 757-766
STRUKTURA RIZIKA ZA PROCESE PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.070
UDK:628.32:725.4
Topalić Marković, Jovana; Mučenski, Vladimir
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 767-773
ODREĐIVANJE MERODAVNIH PARAMETARA ZA PRORAČUN CCME WQI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.071
UDK:628.161:519.233
Horvat, Zoltan; Horvat, Mirjana
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 775-784
THE INFLUENCE OF HYDROLOGIC LAKES AND ACCUMULATED MANAGEMENT ON THE PROCESS POURING OF THE LAKE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.072
UDK:556.1:627.81
Tokić, Mufid; Galamić, Anadel; Hrnjadović, Jasmin; Kovčić, Omer
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 785-791
THE INFLUENCE OF CROSS SLOPE ON HYDRAULIC CALCULATION OF DRAINAGE PAVEMENTS
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.073
UDK:628.221:519.6
Galamić, Anadel; Tokić, Mufid; Hrnjadović, Jasmin
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 793-800
NUMERICAL ANALYSIS OF HYDRAULIC PARAMETERS OF WATER SUPPLY SYSTEM BY APPLICATION OF "SPLINE" INTERPOLATION
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.074
UDK:519.6:628.1
Hrnjadović, Jasmin; Galamić, Anadel; Tokić, Mufid
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 801-808
AUTOBUSKE STANICE – ARHITEKTONSKI IZRAŽAJ, KONSTRUKTIVNI SISTEMI I MATERIJALIZACIJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.075
UDK:725.39
Snegar, Larisa; Džidić, Sanin
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 811-824
METODOLOŠKI PRISTUP UNAPREĐENJU ZAŠTITNIH KONSTRUKCIJA ARHEOLOŠKIH LOKALITETA MEDIJANA I DRENOVAC
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.076
UDK:904:72.025
Kostić, Dragan; Protić Bogdanović, Ivana; Vasov, Miomir; Ilić, Marko; Kostić, Ksenija
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 825-835
STANARSKE BAŠTE U PROCESU REVITALIZACIJE SLOBODNIH PROSTORA STAMBENIH SUSEDSTAVA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.077
UDK:711.4:712.28
Bogdanović Protić, Ivana; Ljubenović, Milica; Igić, Milica; Vasov, Miomir; Mitković, Mihailo
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 837-844
MIKROURBANIZAM U CENTRALNOJ EVROPI (1867-1918) - KONCEPT
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.078
UDK:711.4
Lovra, Eva
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 845-854
UTICAJ TRŽIŠNE LOGIKE POSTSOCIJALIZMA NA RAZVOJ NOVOG SADA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.079
UDK:711.4:141.82
Vukadinović Đurić, Vanja
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 855-865
UTICAJ BOJA U DIZAJNU ENTERIJERA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.080
UDK:7.05:159.937.515
Ćurčić, Aleksandra A.; Keković, Aleksandar; Ranđelović,Dušan; Momčilović-Petronijević, Ana
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 867-877
POLIVALENTNOST: MOGUĆ PRAVAC U REPROGRAMIRANJU STAMBENE ARHITEKTURE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.081
UDK:643:728
Grbić, Milena
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 879-886
FENOMEN VODE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.082
UDK:712.5(497.113SUBOTICA)
Dulić, Olivera; Aladžić, Viktorija
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 887-901
ILLUMINATION AS THE DESIGN STRATEGY ELEMENT
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.083
UDK:628.974.8
Štiklica, Monika
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 903-911
KUĆA U NIZU NA SENJAKU U BEOGRADU:
PRIMER REKONSTRUKCIJE

DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.084
UDK:69.059.25
Furundžić, Danilo S.; Furundžić, Božidar S.
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 913-922
REGENERACIJA URBANOG TKIVA
Pitanja i mogućnosti

DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.085
UDK:711.4
Lovra, Eva
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 923-931
ARHITEKTONSKE FOTOGRAFIJE: TIPOLOGIJA POTKROVLJA I NADZIĐIVANJA U BEČU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.086
UDK:77.033:72+69.059.38(436.1)
Vujović Salhofer, Violeta
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 933-939
ISTORIJSKI KONTINUITET PRIMENE TRANSCEDENTNIH PRAVOIZVODNIH POVRŠI U ARHITEKTONSKOM PROJEKTOVANJU
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.087
UDK:72.012:111.852
Nikolić, Vladan; Nikolić, Olivera; Tamburić, Jasmina; Živković, Srđan; Mitković, Mihajlo
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 941-951
POTENCIJALI RAVNIH KROVOVA ZA PRIMENU URBANE AGRIKULTURE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.088
UDK:69.024:635
Vasilevska, Ljiljana; Milanović, Danijela; Vasilevska, Magdalena
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 953-962
IMPLEMENTACIJA BESTSDI KURIKULUMA NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU U SUBOTICI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.089
UDK:378.096.147
Goleš, Danica; Gučević, Jelena; Bešević, Miroslav
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 965-974
ROJEKTOVANJE GEODETSKIH MREŽA PRIMENOM GLOBALNIH OPTIMIZACIONIH METODA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.090
UDK:528,3
Maksimović, Jovana; Kuzmić, Tatjana; Batilović, Mehmed; Sušić, Zoran; Bulatović, Vladimir; Kanović, Željko
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 975-984
ANALIZA TAČNOSTI PRIMENE BESPILOTNIH LETELICA U KATASTARSKIM IZMERAMA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.091
UDK:528.3:623.746.2
Zrinjski, Mladen; Barković, Đuro; Tupek, Antonio; Kober, Silvio
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 985-993
HOMOGENIZACIJA KATASTARSKOG PLANA KATASTARSKE OPŠTINE PLOMIN U HRVATSKOJ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.092
UDK:528.44:004.9
Zrinjski, Mladen; Barković, Đuro; Tupek, Antonio; Smoković,Ena
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 995-1004
KOMPARATIVNA ANALIZA GEOMETRIJSKOG NIVELMANA I STATIČKE GNSS METODE PRI RAZVOJU JEDNODIMENZIONALNE MIKRO MREŽE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.093
UDK:528,024
Marković, Marko Z.; Kuzmić, Tatjana; Batilović, Mehmed; Sabadoš, Igor; Davidović, Marina
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 1005-1015
ANALIZA EFEKATA MODERNIH TEHNOLOGIJA U PROCESU REALIZACIJE KOMASACIJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.094
UDK:528.46:004
Davidović, Marina; Lazić, Jelena; Trifković, Milan; Radojićič, Nemanja; Marinković, Goran; Nataroš, Gordana
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 1017-1026
STOKIS I ZIS - MOGUĆNOSTI ZAJEDNIČKOG AŽURIRANJA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.095
UDK:528.44:004.9
Racetin, Ivana; Ivić, Majda; Kilić, Jelena
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 1027-1033
VAŽNOST REGISTROVANJA POSEBNIH DELOVA OBJEKATA U KATASTRU NEPOKRETNOSTI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.096
UDK:332.21:528.44
Milićević Sekulić, Dragana; Vasović, Olivera; Dimitrijević Jović, Marija
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 1035-1045
MODEL ZA RANGIRANJE PONUDA STANOVA BAZIRAN NA VIŠEKRITERIJUMSKOJ OPTIMIZACIJI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.097
UDK:519.863:728.1
Dragojević, Marko
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 1047-1057
PROCENA TRŽIŠNE VREDNOSTI STANA METODOM k-NAJBLIŽIH SUSEDA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.098
UDK:332,622
Dragojević, Marko; Stančić, Nikola
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 1059-1069
FUNKCIJA ZA PROCENU BRZINE KRETANjA AUTOBETONSKE MEŠALICE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.099
UDK:666.97.031.3
Matejević, Biljana; Jovanović, Jelena
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 1071-1080
NAČINI RAČUNANJA TEŽINA VISINSKIH RAZLIKA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.100
UDK:528.024:528.16
Delčev, Siniša; Gučević, Jelena; Miljković, Stefan; Ogrizović, Vukan; Kuburić, Miroslav
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 1081-1090
TESTING THE REPEATABILITY OF RESULTS USING THE GNSS-RTK MEASUREMENT METHOD
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.101
UDK:528,06
Miljković, Stefan; Gučević, Jelena; Delčev, Siniša; Ogrizović, Vukan; Kuburić, Miroslav
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019. god., str. 1091-1097