Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 77-86


MERODAVNO TRAJANJE KIŠA ZA PRORAČUN VELIKIH VODA NA NEIZUČENIM SLIVOVIMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.007
UDK: 556.532:551.501
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Plavšić, Jasna; Zlatanović, Nikola; Todorović, Andrijana
 
 Rezime:
 Ocena računskih velikih voda na malim neizučenim slivovima tradicionalno se zasniva na proračunu hidrograma velikih voda usled računskih kiša. Razmatra se uticaj izbora merodavnog trajanja računskih kiša na računske velike vode na primeru izučenog sliva reke Obnice za koji se računske velike vode ocenjuju klasičnim inženjerskim metodama za neizučene slivove (sintetički jedinični hidrogrami i metoda SCS). Poređenjem dobijenih računskih velikih voda sa odgovarajućim protocima dobijenim statističkom analizom podataka merenja dolazi se do preporuka za izbor merodavnog trajanja računskih kiša.
 
 Ključne reči:
 velike vode, računske kiše, trajanje kiše, sintetički jedinični hidrogram, metoda SCS