Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 617-631


ANALIZA OPTEREĆENJA KOD GRAĐENJA TUNELA SISTEMOM CEVNOG KIŠOBRANA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.057
UDK: 624.19:624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lukić, Dragan; Zlatanović, Elefterija
 
 Rezime:
 Sa intenzivnom izgradnjom autoputeva odvija se i intenzivna izgradnja tunela. Primenjuju se savremene metode izgradnje. Jedna od tih metoda je primena sistema cevnog kišobrana kao osiguranja iskopa. Ovaj sistem primarne podgrade najčešće se koristi u slabim stenskim masama. Pri tome, poseban problem predstavlja proračun stabilnosti i analiza opterećenja. U okviru ovog rada prikazuju se pojedini postupci koji se koriste za analizu opterećenja pri proračunu nosivosti cevnog kišobrana, a na bazi najnovijih istraživanja u ovoj oblasti.Takođeje prikazan i jedan primer proračuna opterećenja.
 
 Ključne reči:
 stenska masa,tunel,cevni kišobran, analiza opterećenja