Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 633-640


PRORAČUN STABILIZACIJE KLIZIŠTA U ZONI USEKA BR. 4 OD KM 878+650 DO KM 879+050
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.058
UDK: 666.974:004.4XCOM
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Radovanović, Janko; Lazović Radovanović, Marija; Nikolić, Jelena
 
 Rezime:
 U radu je prikazan proračun potporne konstrukcije koja ima ulogu da stabilizuje klizište u središnjem delu od km 878+775 do km 878+825, dok sa leve i desne strane treba da omogući vertikalno zasecanje terena i iskop materijala do platforme budućeg auto puta. Potporna konstrukcija projektovana je kao zavesa od mikro šipova sa tri različita tipa zavese, u zavisnosti od rasporeda šipova. Mikro šipovi se sastoje od čelične cevi prečnika Ø139.6 mm debljine 8.8 mm koja je ispunjena cementnom ispunom minimalne čvrstoće 30 MPa. U konstruktivnom smislu projektovana potporna konstrukcija predstavlja ploču koja je oslonjena na kontinualne grede u vidu veznih greda, a koje su oslonjene u diskretnim tačkama pomoću geotehničkih sidara. Statički proračun stabilnosti i nosivosti zaštitne konstrukcije izvršen je u računarskom programu Plaxis 2D 2018. Proračun je zasnovan na metodi konačnih elemenata sa inkrementalno iterativnim postupkom. Na osnovu izvršenih analiza, proračuna stabilnosti i nosivosti, može se zaključiti da projektovana potporna konstrukcija zadovoljava potrebne uslove stabilnosti i nosivosti.
 
 Ključne reči:
 Potporna konstrukcija, mikro šipovi, Plaxis 2D