Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 633-640


ПРОРАЧУН СТАБИЛИЗАЦИЈЕ КЛИЗИШТА У ЗОНИ УСЕКА БР. 4 ОД км 878+650 ДО км 879+050
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.058
UDK: 666.974:004.4XCOM
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Радовановић, Јанко; Лазовић Радовановић, Марија; Николић, Јелена
 
 Резиме:
 У раду је приказан прорачун потпорне конструкције која има улогу да стабилизује клизиште у средишњем делу од км 878+775 до км 878+825, док са леве и десне стране треба да омогући вертикално засецање терена и ископ материјала до платформе будућег ауто пута. Потпорна конструкција пројектована је као завеса од микро шипова са три различита типа завесе, у зависности од распореда шипова. Микро шипови се састоје од челичне цеви пречника Ø139.6 мм дебљине 8.8 мм која је испуњена цементном испуном минималне чврстоће 30 MPa. У конструктивном смислу пројектована потпорна конструкција представља плочу која је ослоњена на континуалне греде у виду везних греда, а које су ослоњене у дискретним тачкама помоћу геотехничких сидара. Статички прорачун стабилности и носивости заштитне конструкције извршен је у рачунарском програму Plaxis 2D 2018. Прорачун је заснован на методи коначних елемената са инкрементално итеративним поступком. На основу извршених анализа, прорачуна стабилности и носивости, може се закључити да пројектована потпорна конструкција задовољава потребне услове стабилности и носивости.
 
 Кључне речи:
 Потпорна конструкција, микро шипови, Plaxis 2D