Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 32
 
DOI:10.14415/zbornikGFS32
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Проф. др Илија М. Миличић
Помоћник уредника:Доц. др Огњен Габрић
Лектор за енглески:Др Сања Кример - Габоровић
Техничка обрада:Проф. др Илија М. Миличић, доц. др Огњен Габрић
Година издања:2017.
Тираж:200
Штампа:Бирографика дистрибуција, Суботица


 САДРЖАЈ:
ОЈАЧАЊЕ ЧЕЛИЧНОГ ЦИЛИНДРИЧНОГ СИЛОСА УСЛЕД ПРЕНАМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОПТЕРЕЋЕЊА
DOI:10.14415/zbornikGFS32.001
UDK:624.014.2:631.24
Свилар, Мила; Бешевић, Мирослав; Прокић, Александар; Војнић Пурчар, Мартина; Кубурић, Мирослав
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 32, 2017. год., стр. 9-20
ПРИМЕНА TOPSIS МЕТОДЕ ЗА РАНГИРАЊЕ КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА У ПРОЦЕСУ КОМАСАЦИЈЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS32.002
UDK:332.262
Лазић, Јелена; Нинков, Тоша; Трифковић, Милан; Маринковић, Горан; Кубурић, Мирослав
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 32, 2017. год., стр. 21-44
АНАЛИЗА ВЕГЕТАЦИОНОГ ИНДЕКСА СЕМБЕРИЈЕ ОБРАДОМ САТЕЛИТСКОГ СНИМКА У СОФТВЕРСКОМ ПРОГРАМУ IDRISI
DOI:10.14415/zbornikGFS32.003
UDK:528.425:581.5
Ђурић, Дијана; Пожар, Теа
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 32, 2017. год., стр. 45-56
ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА КОМАСАЦИОНОГ ПРОЈЕКТА НАДАЉ 2
DOI:10.14415/zbornikGFS32.004
UDK:332.262:657
Маринковић, Горан; Лазић, Јелена; Трифковић, Милан; Несторовић, Жарко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 32, 2017. год., стр. 57-70
РЕСТИТУЦИЈА У СРБИЈИ
DOI:10.14415/zbornikGFS32.005
UDK:332.262:347.232(497.11)
Давидовић, Марина; Трифковић, Милан; Кубурић, Мирослав
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 32, 2017. год., стр. 71-88
ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У ОКВИРУ ПАРЦЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ
DOI:10.14415/zbornikGFS32.006
UDK:625.712.25
Шкондрић, Јован; Јокановић, Игор
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 32, 2017. год., стр. 89-102
БАШТИНА ИЗМЕЂУ СОЦИЈАЛИЗМА, ТРАНЗИЦИЈЕ И КАПИТАЛИЗМА
DOI:10.14415/zbornikGFS32.007
UDK:72.03
Алаџић, Викторија; Дулић, Оливера
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 32, 2017. год., стр. 103-118