Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 605-615


REOLOŠKA SVOJSTVA STENSKIH MASA U TEHNOLOGIJI GRAĐENJA TUNELA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.056
UDK: 624.19:532.135
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lukić, Dragan; Zlatanović, Elefterija
 
 Rezime:
 Dosadašnja izučavanja u oblasti elastičnosti i elasto-plastičnosti nisu uzimala u obzir uticaj vremena i promene izazvane dužim vremenskim efektima, već su razmatrana konačna naponska stanja. Međutim, opažanja i merenja u toku građenja uzimajući u obzir tehnologiju građenja su potvrdila da se ova pojava zaista događa. Sa razvojem računara i softvera omogućena je analiza uticaja reoloških svojstava stenske mase (uticaj vremena) u toku tehnološkog procesa po fazama izgradnje. Ovaj rad ima zadatak da prikaže međusobni odnos reoloških svojstava stenske mase i tehnologije građenja tunela, kao i njihovu međuzavisnost, a na bazi rezultata najnovijih istraživanja u ovoj oblasti.
 
 Ključne reči:
 stenska masa, tunel, reološka svojstva, tehnologija građenja