Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 515-523


KARAKTERIZACIJA PEPELA BIOMASE, LETEĆEG PEPELA I PRIRODNOG ZEOLITA IZ SRBIJE KAO DCM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.046
UDK: 666,953
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milović, Tiana; Šupić, Slobodan; Šešlija, Miloš; Bulatović, Vesna
 
 Rezime:
 Jedno od mogućih rešenja za smanjenje uticaja industrije betona na životnu sredinu predstavlja korištenje dopunskih cementnih materijala. U tu svrhu je urađena karakterizacija izabranih alternativnih materijala iz Srbije, kao što su pepeo biomase, leteći pepeo i prirodni zeolit, određena je njihova klasa pucolanske aktivnosti, kao i indeks aktivnosti, a rezultati su prikazani u ovom radu. Na osnovu datih rezultata može se zaključiti da se ispitani materijali mogu koristiti kao dopunski cementni materijali u cementnim kompozitima.
 
 Ključne reči:
 Alternativni materijali, klasa pucolanske aktivnosti, indeks aktivnosti