Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 505-513


UTICAJ NUSPRODUKATA NA KARAKTERISTIKE GEOPOLIMERNIH MALTERSKIH MEŠAVINA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.045
UDK: 666.972.124
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bijeljić, Јеlena; Ristić, Nenad; Grdić, Zoran; Topličić - Ćurčić, Gordana; Grdić, Dušan
 
 Rezime:
 U ovom radu su ispitivane fizičko-mehaničke karakteristike geopolimernih malterskih mešavina na bazi elektrofilterskog pepela ca dodatkom otpadnih aluminosilikatnih materijala poput crvenog mulja, pepela iz biomase, silikatne prašine i otpadnih keramičkih pločica. Četiri mešavine spravljene su sa istim procentualno masenim odnosom elektrofilterskog pepela i drugih vezivnih materijala 90:10, dok je jedna mešavina spravljena samo sa elektrofilterskim pepelom. Količina drugih materijala potrebnih za spravljanje geopolimenrih maltera poput količine i vrtse agregata, aluminosilikatnih aktivatora i vode bila je konstantna. Sve mešavine su negovane u istim laboratorijskim uslovima i to na temperaturi od 95ºC u trajanju od 24 časa, a zatim su do vremena ispitivanja negovani na temperaturi od 22ºC. Cilj ovog istraživanja bio je utvrđivanje kako isti vodo/vezivni i vezivno/agregatni faktor utiče na fizičko-mehaničke karakteristike geopolimernih malterskih mešavina spravljenih od različitih otpadnih materijala.
 
 Ključne reči:
 Geopolimerni malter, elektrofilterski pepeo, nusproizvodi, fizičko mehaničke karakteristike