Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 1035-1045


VAŽNOST REGISTROVANJA POSEBNIH DELOVA OBJEKATA U KATASTRU NEPOKRETNOSTI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.096
UDK: 332.21:528.44
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milićević Sekulić, Dragana; Vasović, Olivera; Dimitrijević Jović, Marija
 
 Rezime:
 Kao posledica različitih društveno-ekonomskih činilaca, veliki broj objekata u Republici Srbiji je u poslednjim decenijama izgrađen bez odobrenja za izgradnju ili upotrebu. Procenjuje se da je broj ovakvih objekata veći od dva miliona. Interes države je da sve objekte izgrađene suprotno propisima, a koji ne ugrožavaju zdravlje i bezbednost i za koje se utvrdi da ispunjavaju uslove za ozakonjenje, upiše u katastar nepokretnosti. Na taj način će biti omogućeno njihovo oporezivanje, efikasnije planiranje i korišćenje zemljišta i imaoci prava na nepokretnostima moći će u potpunosti da ostvare svoja prava u vezi sa nepokretnostima. U postupku upisa posebnih delova objekata u katastar nepokretnosti neophodno je pripremiti tehničku i pravnu dokumentaciju, koja podrazumeva i fizičku deobu objekata - etažiranje. Ovaj rad prikazuje postupak upisa posebnih delova objekata u katastar nepokretnosti, probleme koji se javljaju u okviru ovog postupka, kao i pojašnjenja zašto će ova registracija doneti brojne koristi državi i građanima.
 
 Ključne reči:
 ozakonjenje, objekti, fizička deoba nepokretnosti