Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 1071-1080


FUNKCIJA ZA PROCENU BRZINE KRETANJA AUTOBETONSKE MEŠALICE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.099
UDK: 666.97.031.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Matejević, Biljana; Jovanović, Jelena
 
 Rezime:
 U radu su predložene funkcije za određivanje brzine kretanja miksera pri prevozu betona do gradilišta. Formirane su funkcije na osnovu prikupljenih podataka prilikom betoniranja stubova, zidova, ploča i greda, na gradilištima u Nišu. Pošto je snabdevanje nekih od posmatranih gradilišta bilo iz fabrika betona koje se nalaze u samom gradu, a neka su se snabdevala iz fabrika van grada, to su i predložene dve funkcije za izračunavanje brzine kretanja miksera. Ove funkcije za procenu brzine kretanja, a samim tim i određivanje vremena potrebnog za dolazak/odlazak miksera na/sa gradlišta, mogu imati korisnu primenu pri izračunavanju trajanja ciklusa rada, praktičnog učinka, kao i za određivanje potrebnog broja vozila za sinhronizovan rad sa istovarnom mašinom.
 
 Ključne reči:
 Funkcija, mikser, kretanje, brzina, vreme, beton