Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 1081-1090


NAČINI RAČUNANJA TEŽINA VISINSKIH RAZLIKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.100
UDK: 528.024:528.16
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Delčev, Siniša; Gučević, Jelena; Miljković, Stefan; Ogrizović, Vukan; Kuburić, Miroslav
 
 Rezime:
 Rešavanje različitih geodetaskih zadataka počinje definisanjem i realizalizacijom matematičke osnove. To se ogleda u razvijanju različitih vrsta geodetskih mreža - visinske, položajne, trodimenzionalne. Neke mreže se oslanjaju na već postojeće, a neke se razvijaju kao samostalne geodetske mreže. U oba slučaja se vrši merenje i obrada rezultata merenja u tim mrežama. Obrada, između ostalog, podrazumeva i izravnanje merenih veličina. Visinske geodetske mreže se najčešće razvijaju korišćenjem metode geometrijskog nivelmana. Tačnost geometrijskog nivelmana (osim tačnosti korišćrnog nivelira) zavisi od dužine linije, broja stanica i visinske razlike između repera. Zato se kod izravnanja visinskih mreža mogu koristiti različiti načini računanja težina. U ovom radu će biti analizirani rezultati izravnanja jedne visinske mreže sa različito sračunatim težinama kako bi se utvrdilo da li način računanja težina ima uticaj na konačne vrednosti - visine tačaka.
 
 Ključne reči:
 Izravnanje, nivelmanska mreža, težine merenja