Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 1081-1090


НАЧИНИ РАЧУНАЊА ТЕЖИНА ВИСИНСКИХ РАЗЛИКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.100
UDK: 528.024:528.16
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Делчев, Синиша; Гучевић, Јелена; Миљковић, Стефан; Огризовић, Вукан; Кубурић, Мирослав
 
 Резиме:
 Решавање различитих геодетаских задатака почиње дефинисањем и реализализацијом математичке основе. То се огледа у развијању различитих врста геодетских мрежа - висинске, положајне, тродимензионалне. Неке мреже се ослањају на већ постојеће, а неке се развијају као самосталне геодетске мреже. У оба случаја се врши мерење и обрада резултата мерења у тим мрежама. Обрада, између осталог, подразумева и изравнање мерених величина. Висинске геодетске мреже се најчешће развијају коришћењем методе геометријског нивелмана. Тачност геометријског нивелмана (осим тачности коришћрног нивелира) зависи од дужине линије, броја станица и висинске разлике између репера. Зато се код изравнања висинских мрежа могу користити различити начини рачунања тежина. У овом раду ће бити анализирани резултати изравнања једне висинске мреже са различито срачунатим тежинама како би се утврдило да ли начин рачунања тежина има утицај на коначне вредности - висине тачака.
 
 Кључне речи:
 Изравнање, нивелманска мрежа, тежине мерења