Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 985-993


ANALIZA TAČNOSTI PRIMENE BESPILOTNIH LETELICA U KATASTARSKIM IZMERAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.091
UDK: 528.3:623.746.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Zrinjski, Mladen; Barković, Đuro; Tupek, Antonio; Kober, Silvio
 
 Rezime:
 Poslednjih nekoliko godina nesumnjivo je rastuća primena bespilotnih letelica (UAV). Ono što je pre bilo ograničeno na vojnu upotrebu, danas se sve više okreće civilnoj upotrebi. U radu se analizira mogućnost primene bespilotnih letelica u katastarskim izmerama. U tu svrhu obavljena je izmera na testnom polju kod grada Novi Marof u Republici Hrvatskoj. Odabrane katastarske parcele izmerene su metodom GNSS RTK koristeći uređaj Stoneks S9IIIN Plus i primenom bespilotne letelice Topcon Falcon 8. Koordinate lomnih tačaka međa katastarskih parcela koje su dobivene merenjem GNSS RTK-om i koordinate dobivene sa digitalne ortofoto karte (DOF) iz podataka snimljenih bespilotnom letelicom, bili su osnova za analizu i interpretaciju rezultata. Pored toga, izvršena je analiza izračunatih površina katastarskih parcela.
 
 Ključne reči:
 UAV, GNSS RTK, katastarska izmera, koordinate međa katastarske parcele, površina katastarske parcele