Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 683-693


STATISTIČKI PREDIKCIONI MODEL HORIZONTALNIH POMERANJA BRANE „VRUTCI“
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.063
UDK: 627.8:519.23
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mirković, Uroš; Divac, Nikola; Brajović, Ljiljana; Đurić, Srđan; Radovanović, Slobodan
 
 Rezime:
 U ovom radu je prikazano formiranje statističkog predikcionog modela relativnih horizontalnih pomeranja brane „Vrutci“u funkciji temperature vazduha i nivoa vode u akumulaciji kao reverzibilnih uticaja i od vremena proteklog od početka eksploatacije brane, sa kojima su povezani ireverzibilni uticaji. Opisani su pojedini delovi sistema tehničkog osmatranja koji su bitni za izradu pomenutog modela sa posebnim osvrtom na njihovo ponašanje. Predstavljena su merenja horizotalnih radijalnih pomeranja brane, temperature vazduha i nivoa vode u akumulaciji koja čine serije podataka pogodne za primenu regresione analize. Za statističku analizu i određivanje koeficijenta u predikcionim funkcijama korišćen je softver „Ekspertski alat“razvijen od strane Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“. Formirana je serija sa očekivanim vrednostima merenja i utvrđen stepen njene usklađenosti sa izmerenim podacima. Diskutovan je uticaj ulaznih veličina na formiranje predikcionog modela.
 
 Ključne reči:
 pomeranja, nivo, temperatura, regresija, model.