Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 695-705


JEDNA METODA ODREĐIVANJA PARAMETARA BOFANGOVOG MODELA NA PRIMERU AKUMULACIJE "BILEĆA"
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.064
UDK: 627.81:551.526
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mirković, Uroš; Ivanović, Jovana; Pavić, Maja; Radovanović, Slobodan; Mirković, Nikola; Gospavić, Radovan; Todorović, Goran
 
 Rezime:
 U radu su prikazani podaci merenja temperature vazduha, vode i nivoa vode u akumulaciji "Bileća" u periodu od 1967. do 2017. godine. Na osnovu usrednjenih izmerenih temperatura izvedeni su analitički izrazi za amlitudu periodične verijacije temperature akumulacije i određena srednja godišnja temperatura u funkciji posmatrane dubine koji se zasnovaju na Bofangovom modelu. Dobijeni rezultati omogućavaju analizu termičkog naprezanja, što predstavlja važan faktor praćenja stabilnosti i sigurnosti brana.
 
 Ključne reči:
 temperaturno polje, Bofangov model, merenja.