Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 707-719


STATISTIČKA ANALIZA METEOROLOŠKIH SUŠA ZA KIKINDU NA BAZI PODATAKA IZ CARPATCLIM BAZE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.065
UDK: 551.577.38:519.21
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Gabrić, Ognjen; Plavšić, Jasna
 
 Rezime:
 Kako bi se prevazišao problem u nedostatku dugoročnih meteoroloških podataka, Evropska komisija je pokrenula pojekat CARPATCLIM – klimatski atlas karpatskog regiona sa dnevnim meteorološkim podacima. U radu su upoređene meteorološke suše sračunate za meteorološku stanicu Kikinda na bazi podataka sa same stanice i podataka iz CARPATCLIMA za region Kikinde. Meteorološka suša je definisana kao proizvod dužine trajanja suše (period duži od 25 dana sa padavinama manjim od 5 mm/dan) i prosečne temperature vazduha tokom trajanja suše. Za formiranje stohastičkog modela pojave maksimalnih meteo-suša korišćena je teorija ekstrema sa slučajnim brojem slučajnih promenljivih, koja omogućava da se u analizu uključe sve značajne osmotrene meteo-suše.
 
 Ključne reči:
 carpatclim, suša, vegetaciona sezona, beskišni period, prosečna temperatura vazduha beskišnog perioda, računske meteo-suše, stohastički model, Kikinda