Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 721-733


NOVA METODA ZA UTVRĐIVANJE PROTICAJA NA NESUŽENOM, NAGNUTOM, OŠTROIVIČNOM PRELIVU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.066
UDK: 532.533
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Hovanj, Lajoš
 
 Rezime:
 Međunarodni standard oštroivičnog preliva se odnosi na vertikalan preliv. Cilj ovog rada je utvrđivanje mogućnost merenja proticaja pri nepotopljenom prelivanju vode na nesuženom, nagnutom prelivu. Rezultat dosadašnjih analiza: bavi se samo aerisanim prelivanjem. U okviru istraživanja mogućnost merenja hidrograma oticaja oštroivičnim prelivom pri nepotopljenom prelivanju, od ispitivanih rešenja za upotrebu u praksi je preporučeno korišćenje nesuženog, nagnutog preliva. Na osnovu merenja na Građevinskom fakultetu u Subotici (Srbija) u ovom radu je vršeno preciziranje granice između aerisanog i neaerisanog prelivanja, i dati su predlozi za merenje proticaja u celom dijapazonu (neaerisanom i aerisanom) nepotopljenog prelivanja preko nesuženog, nagnutog, oštroivičnog preliva.
 
 Ključne reči:
 nesuženi nagnuti oštroivični preliv, nepotopljeno aerisano i neaerisano prelivanje