Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 735-748


NEPOTOPLJENO PRELIVANJE MALIH PROTICAJA NA PRAGU SA VERTIKALNIM KRAJEVIMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.067
UDK: 532.533
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Hovanj, Lajoš
 
 Rezime:
 Međunarodni standard ISO 3846:2008 je namenjen za utvrđivanje proticaja vode Q pri visini prelivnog mlaza koji je veći od h1=0.06 m, kod pravougaonog, nesuženog praga sa oštrim ivicama i vertikalnim zidovima na oba kraja praga. Tema ovog rada je nepotopljeno prelivanje pri h1<0.06 m. U ovoj oblasti prelivanja se javlja uticaj viskoznosti i površinskog napona vode. Stav srtučne literature u vezi utvrđivanja proticaja u ovoj oblasti strujanja nije jednoznačan: ili a) isključuje se iz razmatranja ova oblast strujanja zbog uticaja viskoznosti i površinskog napona vode, ili b) zanemaruje se ovaj uticaj pri utvrđivanju veze Q-h1. Od 28. decembra 2018. godine do 20. februaru 2019. godine u hidrauličkoj laboratoriji Građevinskog fakulteta u Subotici (Srbija) ispitivani su pragovi dužine 0.095, 0.19 i 0.5 m. Rad dopunjuje međunarodni standard za utvrđivanje veze Q-h1 pri h1<0.06 m.
 
 Ključne reči:
 prag bez rampi, prag sa oštim ivicama, nepotopljeno prelivanje, viskoznost vode, površinski napon vode