Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 749-756


ODREĐIVANJE MERODAVNIH PARAMETARA ZA PRORAČUN CCME WQI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.068
UDK: 628.161:519.233.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Horvat, Zoltan; Koch, Dániel
 
 Rezime:
 Ovaj rad prikazuje neophodne korake za određivanje reprezentativnih parametara prilikom proračuna CCME WQI indeksa kvaliteta. Da bi se izbegao nepouzdan prikaz kvaliteta vode, poželjno je sprovesti prethodnu analizu raspoloživih parametara kvaliteta, kako bi se u dalju analizu uključili samo oni podaci koji su zaista od značaja za opis kvaliteta površinske vode. Ovo se obično sprovodi proračuno Pirsonovog koeficijenta korelacije za sve parametre kvaliteta koji stoje na raspolaganju. Na osnovu dobijenih rezultata se pouzdanije mogu doneti odluke o tome koje parametre treba uključiti u proračun CCME WQI. Postupak je prikazan na primeru jezera Ludaš za 2012. godinu.
 
 Ključne reči:
 kvalitet voda, CCME WQI, Pirsonov koeficijent korelacije