Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 757-766


PRORAČUN CCME INDEKSA KVALITETA VODA ZA JEZERO LUDAŠ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.069
UDK: 628.161:519.233.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Horvat, Mirjana; Majer, Fruzsina
 
 Rezime:
 Indeks kvaliteta voda (WQI) je način na koji se složeni podaci o kvalitetu voda prikazuju jednim brojem i komuniciraju sa širom javnošću. Ovaj rad daje pregled metode CCME WQI za određivanje indeksa kvaliteta voda. Razmatrana metoda kvalitet površinske vode prikazuje preko tri osnovna elementa, broja parametara koji ne zadovoljavaju ciljanu vrednost, broja koji pokazuje koliko puta ciljana vrednost nije zadovoljena, i broja koji pokazuje za koliko su ciljane vrednosti premašene. Kao rezultat se dobija broj između 0, što predstavlja najlošiji kvalitet vode, i 100, koji predstavlja najbolji kvalitet vode, koji se koristi za definisanje kvaliteta razmatranog jezera. Prikazana metoda je nakon iscrpnog opisa primenjena na proračun indeksa kvaliteta jezera Ludaš za godinu 2012.
 
 Ključne reči:
 prikaz kvaliteta voda, , CCME WQI, jezero Ludaš