Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 757-766


ПРОРАЧУН CCME ИНДЕКСА КВАЛИТЕТА ВОДА ЗА ЈЕЗЕРО ЛУДАШ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.069
UDK: 628.161:519.233.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хорват, Мирјана; Majer, Fruzsina
 
 Резиме:
 Индекс квалитета вода (WQI) је начин на који се сложени подаци о квалитету вода приказују једним бројем и комуницирају са широм јавношћу. Овај рад даје преглед методе CCME WQI за одређивање индекса квалитета вода. Разматрана метода квалитет површинске воде приказује преко три основна елемента, броја параметара који не задовољавају циљану вредност, броја који показује колико пута циљана вредност није задовољена, и броја који показује за колико су циљане вредности премашене. Као резултат се добија број између 0, што представља најлошији квалитет воде, и 100, који представља најбољи квалитет воде, који се користи за дефинисање квалитета разматраног језера. Приказана метода је након исцрпног описа примењена на прорачун индекса квалитета језера Лудаш за годину 2012.
 
 Кључне речи:
 приказ квалитета вода, , CCME WQI, језеро Лудаш