Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 749-756


ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРОДАВНИХ ПАРАМЕТАРА ЗА ПРОРАЧУН CCME WQI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.068
UDK: 628.161:519.233.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хорват, Золтан; Koch, Dániel
 
 Резиме:
 Овај рад приказује неопходне кораке за одређивање репрезентативних параметара приликом прорачуна CCME WQI индекса квалитета. Да би се избегао непоуздан приказ квалитета воде, пожељно је спровести претходну анализу расположивих параметара квалитета, како би се у даљу анализу укључили само они подаци који су заиста од значаја за опис квалитета површинске воде. Ово се обично спроводи прорачуно Пирсоновог коефицијента корелације за све параметре квалитета који стоје на располагању. На основу добијених резултата се поузданије могу донети одлуке о томе које параметре треба укључити у прорачун CCME WQI. Поступак је приказан на примеру језера Лудаш за 2012. годину.
 
 Кључне речи:
 квалитет вода, CCME WQI, Пирсонов коефицијент корелације