Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 683-693


СТАТИСТИЧКИ ПРЕДИКЦИОНИ МОДЕЛ ХОРИЗОНТАЛНИХ ПОМЕРАЊА БРАНЕ „ВРУТЦИ“
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.063
UDK: 627.8:519.23
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мирковић, Урош; Дивац, Никола; Брајовић, Љиљана; Ђурић, Срђан; Радовановић, Слободан
 
 Резиме:
 У овом раду је приказано формирање статистичког предикционог модела релативних хоризонталних померања бране „Врутци“у функцији температуре ваздуха и нивоа воде у акумулацији као реверзибилних утицаја и од времена протеклог од почетка експлоатације бране, са којима су повезани иреверзибилни утицаји. Описани су поједини делови система техничког осматрања који су битни за израду поменутог модела са посебним освртом на њихово понашање. Представљена су мерења хоризоталних радијалних померања бране, температуре ваздуха и нивоа воде у акумулацији која чине серије података погодне за примену регресионе анализе. За статистичку анализу и одређивање коефицијента у предикционим функцијама коришћен је софтвер „Експeртски алат“развијeн од странe Института за водоприврeду „Јарослав Чeрни“. Формирана је серија са очекиваним вредностима мерења и утврђен степен њене усклађености са измереним подацима. Дискутован је утицај улазних величина на формирање предикционог модела.
 
 Кључне речи:
 померања, ниво, температура, регресија, модел.