Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 673-682


ANALIZA KOEFICIJENTA OTICANJA ZA SLIVNO PODRUČJE VIŠENAMJENSKE HIDROAKUMULACIJE „MODRAC“
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.062
UDK: 556.12:627.81
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kovčić, Omer; Suljić, Nedim; Tokić, Mufid
 
 Rezime:
 Osnocni zadatak hidroakumulacije „Modrac“ predstavlja koliko vode treba biti ispušteno i zadržano za buduću upotrebu sa zadanim i/ili prognoznim informacijama na početku razmatranog perioda. U praksi, upravljanje hidroakumulacijama obično sleduje krive upravljanja, kojima se utvrđuje koja akcija će se poduzeti uslovljena trenutnim stanjem sistema. Sa izgradnjom brane Modrac, koja je izgrađena 1964. godine, formirana je i hidroakumulacija „Modrac“. Osnovni ciljevi hidroakumulacije „Modrac“ jeste osiguranje tehnološke vode za potrebe industrije u Tuzlanskoj regiji, zaštita poplava nizvodno od brane Modrac, kao i osiguranje vode za potrebe stanovništva grada Tuzle. Ovaj rad predstavlja analizu koeficijenta oticanja u korelaciji sa godišnjim padavinama i srednjim godišnjim proticajima u hidroakumulaciju „Modrac“ za razmatrani perdiod od 1999-2018.
 
 Ključne reči:
 višenamjenska hidroakumulacija „Modrac“, koeficijent oticanja, padavine, dotok, slivno područje