Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 657-670


PLITKO I DUBOKO TEMELJENJE OBJEKATA POSTROJENJA ODSUMPORAVANJA DIMNIH GASOVA U TERMOELEKTRANI UGLJEVIK 1, PREMA PRAVILNIKU I EUROCODU 7
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.061
UDK: 624.151:550.82
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đurić, Neđo; Santrač, Petar; Đurić, Dijana; Topalić Marković, Jovana
 
 Rezime:
 Izgradnja Postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na Termoelektrani Ugljevik 1 planirana je u sklopu osavremenjavanje Thermal power plants u skladu sa ekološkim propisima. Postrojenje se sastoji od više objekata koji će se temeljiti neposredno uz postojeći objekat Thermal power plants. Složenost geološke graĎe terena i značaj objekata zahtijevali su detaljno proučavanje karakteristika terena i izbor optimalnih parametara za temeljenje objekata. Provedena istraživanja su u skladu sa normama Eurocoda 7, a proračuni su različito provedeni za plitko i duboko temeljenje. Plitko temeljenje je u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za temljenje graĎevinskih objekata, a duboko temeljenje prema Eurocodu 7. Zajedničko je izbor parametara za izdvojene geotehničke sredine i njighovo postavljanje u odgovarajuće modele. Dobivene vrijednosti su osnova za izradu geotehničkog projekta temeljenja objekata postrojenja.
 
 Ključne reči:
 geološka sredina, objekti, plitko i duboko temeljenje