Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 775-784


ODREĐIVANJE MERODAVNIH PARAMETARA ZA PRORAČUN CCME WQI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.071
UDK: 628.161:519.233
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Horvat, Zoltan; Horvat, Mirjana
 
 Rezime:
 Indeks kvaliteta površinskih voda se koristi radi jasnijeg prikaza stanja razmatrane površinske vode. Za ovo na raspolaganju stoji veliki broj različitih metoda. U zavisnosti od odabrane metode se daju predlozi o broju parametara koje je preporučljivo uključiti u analizu kako bi se dobili pouzdani rezultati. Na ovaj način se jednim brojem može prikazati kvalitet vode i za višegodišlji period.Ovaj rad analizira uticaj prostornih razlika kvaliteta vode unutar jednog jezera oslanjajući se pri tome na CCME WQI metodu. Istraživanje je sprovedeno koristeći podatke o kvalitetu voda jezera Ludaš.
 
 Ključne reči:
 kvalitet voda, CCME WQI, prostorne razlike u CCME WQI