Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 923-931


REGENERACIJA URBANOG TKIVA
PITANJA I MOGUćNOSTI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.085
UDK: 711.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lovra, Eva
 
 Rezime:
 Istorijske (1867-1918) i savremene metode urbanog razvoja su u fokusu aktuelne studije. U interesu urbane regeneracije / rehabilitacije, ili novog dizajnerskog projekta u određenoj urbanoj sredini, može se implementirati u odgovarajućem kvalitetu, mora se razumeti i ovladati urbanističkom baštinom urbane celine. Gradsko nasleđe danas definiše strukturu i imidž savremenih gradova. Cilj rada je da se opišu važne karakteristike koje treba uzeti u obzir u planu urbane regeneracije.
 
 Ključne reči:
 tipologija urbanog tkiva, socijalna inkluzija, pokretačke snage