Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 1005-1015


KOMPARATIVNA ANALIZA GEOMETRIJSKOG NIVELMANA I STATIČKE GNSS METODE PRI RAZVOJU JEDNODIMENZIONALNE MIKRO MREŽE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.093
UDK: 528,024
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marković, Marko Z.; Kuzmić, Tatjana; Batilović, Mehmed; Sabadoš, Igor; Davidović, Marina
 
 Rezime:
 U radu su analizirane dve geodetske metode za prikupljanje podataka – geometrijski nivelman i statička GNSS (Globalni navigacioni satelitski sistem) metoda. U cilju praćenja pojave klizišta i deformacija - sleganje terena i objekta (crkva sv. Nikole u Starom Slankamenu) izvršena je lokalizacija i stabilizacija jednodimenzionalne mikro mreže u prostoru oko crkve. Mreža je razvijena na stabilnom terenu kao referentna osnova za posmatranje sleganja crkve pomoću repera ugrađenih u same temelje crkve. Razlike visina između tačaka mreže određene su geometrijskim nivelanom i statičkom GNSS metodom i upoređene su dobijene vrednosti. Razlike u visini dobijene ovim metodama variraju nekoliko milimetara. Na osnovu sprovedenog istraživanja u radu se razmatraju prednosti i nedostaci obe metode, analizira tačnost dobijenih rezultata i moguće primene ovih metoda.
 
 Ključne reči:
 GNSS, geometrijski nivelman, tačnost, visinska razlika