Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 1017-1026


ANALIZA EFEKATA MODERNIH TEHNOLOGIJA U PROCESU REALIZACIJE KOMASACIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.094
UDK: 528.46:004
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Davidović, Marina; Lazić, Jelena; Trifković, Milan; Radojićič, Nemanja; Marinković, Goran; Nataroš, Gordana
 
 Rezime:
 U ovom radu analizirani su savremeni aspekti komasacije zemljišta. Automatizacija faza u realizaciji projekata komasacije učinila je ceo postupak bržim i jednostavnijim, čime komasacija dobija novu dimenziju. Cilj rada jeste prikazati i kroz primere predstaviti na koji način i u kojoj meri je pojava novih tehnologija uticala na sam proces izvođenja komasacije kroz sve njene faze. Poseban osvrt dat je na fazu utvrđivanja faktičkog stanja, raspodelu komasacione mase, te izradu projekata putne i kanalske mreže, gde se automatizacija pokazala znatno učinkovitom.
 
 Ključne reči:
 komasacija, automatizacija, faze