Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 229-237


NOSIVOST PROFILISANIH LIMOVA NA LOKALNA OPTEREĆENJA PRIMENOM MKE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.019
UDK: 624.042:669.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vacev, Todor; Milić, Miloš; Nešović, Ivan; Zorić, Andrija
 
 Rezime:
 Profilisani limovi su u širokoj upotrebi u savremenim čeličnim konstrukcijama, bilo kao obloga, ili kao oplata kod spregnutih konstrukcija. Proračun njihove nosivosti je kompleksan zbog njihovog složenog poprečnog preseka. Katalozi proizvođača daju podatke o nosivosti, obično za površinsko opterećenje, a retko za lokalizovano opterećenje. U ovom istraživanju je primenjena analiza Metodom konačnih elemenata (MKE) sa geometrijskom i materijalnom nelinearnošću, kao kontaktna analiza u zoni oslonaca za proračun nosivosti jednog tipičnog profilisanog lima. Analiza je obuhvatila nekoliko šema lokalizovanog opterećenja. Rezultati istraživanja su pokazali da ovakvi elementi mogu podneti relativno velika lokalizovana opterećenja, a da granična nosivost zavisi umnogome od položaja opterećenja u poprečnom pravcu.
 
 Ključne reči:
 profilisani lim; nosivost; MKE; lokalizovano opterećenje;