Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 219-227


PODUHVATANJE KROVNE KONSTRUKCIJE STARE I NOVE HALE PROSTORNOM ČELIČNOM KONSTRUKCIJOM – MOSTOM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.018
UDK: 692.426:624.014.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bešević, Miroslav T.; Gajić, Milan; Aleksandar, Prokić; Kuburić, Miroslav; Lukić, Ilija
 
 Rezime:
 Za potrebe proširenja postojećeg industrijskog kompleksa i nesmetanog tehnološkog procesa proizvodnje, bilo je potrebno projektovati noseću prostornu konstrukciju – most za poduhvatanje krovne konstrukcije postojeće i novoprojektovane hale. Postojeća konstrukcija hale se oslanja na konstrukciju mosta sa leve strane zbog uklanjanja fasadnih stubova. Uz postojeću halu sa desne strane mostovske konstrukcije se dodaje nova hala raspona krovni vezača l=43.0m. Umesto glavnih nosećih stubova u fasadnoj ravni, glavni rešetkasti nosači –vezači se oslanjaju na novoprojektovanu prostornu konstrukciju-most. Mostovska čelična konstrukcija se nalazi između stare i nove hale i tako u potpunosti povezuje nesmetani tehnološki proces u kompleksu postojećih i nove hale. U statičkom smislu prostorna čelična konstrukcija je prosta greda različitih raspona(l1=25.25, l2=28.22, l3=36.60 m) postavljena preko tri polja upravno na poprečne krovne vezače-nosače hala. Temeljenje oslonaca mostovske konstrukcije je projektovano u vidu temelja samaca na krajnjim osloncima i na dva mesta unutar mosta. Navedeni kompleks hala se nalazi blizini grada Salczburga u Austriji.
 
 Ključne reči:
 poduhvatanje, snimanje, čelična konstrukcija, montažni nastavci, most.