Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 539-547


ISPITIVANJE BETONSKIH MEŠAVINA – DEO I
SVOJSTVA MATERIJALA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.049
UDK: 666,972
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šešlija, Miloš; Starčev-Ćurčin, Anka; Kukaras, Danijel; Peško, Igor; Rašeta, Andrija
 
 Rezime:
 Betonske mešavine se spravljaju pomoću agregata, veziva i vode, a mogu se koristiti i hemijski dodaci koji pospešuju svojstva betonskih mešavina. U radu su prikazani rezultati ispitivanja svojstava drobljenog kamenog agregata, cementa (CEM II / A-M (S-L) 42,5 R), vode za spravljanje betona i dodataka u betonu (Sika Viscocrete 3070 i Sika Aer). Zbog velikog broja rezultata, rad je podeljen u dva dela. Sastav betonskih mešavina je prikazan u drugom delu rada. U ovom prvom radu, na osnovu rezultata ispitivanja, utvrđeno je da upotrebljeni materijali zadovoljavaju uslove koji su propisani u SRPS standardima.
 
 Ključne reči:
 agregat, cement, hemijski dodatak, voda