Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 549-556


ISPITIVANJE BETONSKIH MEŠAVINA – DEO II
FIZIČKO-MEHANIČKA SVOJSTVA BETONA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.050
UDK: 666,972
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šešlija, Miloš; Starčev-Ćurčin, Anka; Kukaras, Danijel; Peško, Igor; Rašeta, Andrija
 
 Rezime:
 Betonske mešavine se izrađuju, odnosno spravljaju pomoću agregata, veziva i vode, a kod nekih betona se koriste i hemijski dodaci kako bi poboljšali svojstva betonskih mešavina. U radu su prikazani rezultati ispitivanja fizičko-mehaničkih svojstava svežeg i očvrslog betona za tri različite mešavine gde se korisi trofrakcijski agregat. Za sve tri mešavine je korišćen cement CEM II / A-M (S-L) 42,5 R. Nakon urađenih ispitivanja konstatovano je da sve tri vrste betona mogu da se koriste za izradu betonskog kolovoza, kao i za izradu stambeno-poslovnih zgrada, mostova i drugih objekata u građevinarstvu.
 
 Ključne reči:
 fizičko-mehanička svojstva, svež beton, očvrsli beton