Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 855-865


UTICAJ TRŽIŠNE LOGIKE POSTSOCIJALIZMA NA RAZVOJ NOVOG SADA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.079
UDK: 711.4:141.82
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vukadinović Đurić, Vanja
 
 Rezime:
 Urbana transformacija gradova pod uticajem ekonomskih i društvenih promena nakon sloma socijalističke ideologije jedno je od značajnih planerskih pitanja koje je poslednjih godina pokrenuto u postsocijalističkim zemljama. Tema rada se u širem smislu kreće u okvirima teme koja se bavi urbanističkim planiranjem Novog Sada od socijalističke ideologije do tržišne logike postsocijalizma. Težište istraživanja je na programsko-prostornom razvoju grada u različitim društvenim okolnostima, koji sa jedne strane imaju različit pristup planiranju i realizaciji, a sa druge predstavljaju dva društveno-politička konteksta koja su uzročno-posledično povezana. Istraživanje se bavi urbanističkom praksom u Novom Sadu u postsocijalističkom razdoblju, sa društvenom, ekonomskom i političkom perspektivom procesa koji su uticali na planiranje i realizaciju planova u Novom Sadu. U radu se analiziraju modeli koji su povezivali društvene sisteme, mehanizmi odlučivanja, metodologija i uloga urbanističkog planiranja i njihov doprinos (ne)uspešnom urbanom razvoju. Osnovni predmet istraživanja je analiza modela urbanističkog planiranja u različitim periodima društvenog sistema na primeru urbanog bloka u okviru dela Rotkvarije u Novom Sadu. Rad ima za cilj da preispita ulogu urbanističkog planiranja u usmeravanju urbanog razvoja u izmenjenim društvenoekonomskim okolnostima.
 
 Ključne reči:
 urbanističko planiranje, postsocijalizam, tržište, društvene promene