Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 855-865


УТИЦАЈ ТРЖИШНЕ ЛОГИКЕ ПОСТСОЦИЈАЛИЗМА НА РАЗВОЈ НОВОГ САДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.079
UDK: 711.4:141.82
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Вукадиновић Ђурић, Вања
 
 Резиме:
 Урбана трансформација градова под утицајем економских и друштвених промена након слома социјалистичке идеологије једно је од значајних планерских питања које је последњих година покренуто у постсоцијалистичким земљама. Тема рада се у ширем смислу креће у оквирима теме која се бави урбанистичким планирањем Новог Сада од социјалистичке идеологије до тржишне логике постсоцијализма. Тежиште истраживања је на програмско-просторном развоју града у различитим друштвеним околностима, који са једне стране имају различит приступ планирању и реализацији, а са друге представљају два друштвено-политичка контекста која су узрочно-последично повезана. Истраживање се бави урбанистичком праксом у Новом Саду у постсоцијалистичком раздобљу, са друштвеном, економском и политичком перспективом процеса који су утицали на планирање и реализацију планова у Новом Саду. У раду се анализирају модели који су повезивали друштвене системе, механизми одлучивања, методологија и улога урбанистичког планирања и њихов допринос (не)успешном урбаном развоју. Основни предмет истраживања је анализа модела урбанистичког планирања у различитим периодима друштвеног система на примеру урбаног блока у оквиру дела Роткварије у Новом Саду. Рад има за циљ да преиспита улогу урбанистичког планирања у усмеравању урбаног развоја у измењеним друштвеноекономским околностима.
 
 Кључне речи:
 урбанистичко планирање, постсоцијализам, тржиште, друштвене промене