Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA








ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 179-188


UTICAJ BRZINE KRETANJA VOZILA NA DINAMIČKI FAKTOR MOSTOVA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.014
UDK: 624.21.042.8
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Savatović, Siniša; Salatić, Ratko; Mišković, Zoran
 
 Rezime:
 U ovom radu je prikazana analiza uticaja brzine kretanja vozila na dinamički faktor za slučaj mostovske konstrukcije konstruktivnog sistema proste grede, kontinualnog nosača i obostrano uklještene grede. Analiza je sprovedena analitički i numerički. Razvijen je teorijski izraz za slučaj kretanja jedne koncentrisane sile preko mosta konstruktivnog sistema proste grede, a ostali slučajevi su analizirani numerički. Razmatran je slučaj pokretne koncentrisane sile i pokretnog sistema koncentrisanih sila. Prikazan je uporedni rezultat najnepovoljnijeg slučaja sa važećom domaćom i inostranom regulativom. Rezultati su pokazali da je nepovoljniji slučaj kada se vozila kreću većim brzinama na mostovima kraćih raspona, kao i da jedna koncentrisana sila izaziva veće dinamičke efekte od sistema koncentrisanih sila, a da sistem proste grede najintenzivnije reaguje na dinamička opterećenja od ostalih razmatranih pomenutih statičkih sistema.
 
 Ključne reči:
 Dinamički faktor mostova, brzina kretanja vozila, mostovke konstrukcije