Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 179-188


УТИЦАЈ БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА НА ДИНАМИЧКИ ФАКТОР МОСТОВA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.014
UDK: 624.21.042.8
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Саватовић, Синиша; Салатић, Ратко; Мишковић, Зоран
 
 Резиме:
 У овом раду је приказана анализа утицаја брзине кретања возила на динамички фактор за случај мостовске конструкције конструктивног система просте греде, континуалног носача и обострано укљештене греде. Анализа је спроведена аналитички и нумерички. Развијен је теоријски израз за случај кретања једне концентрисане силе преко моста конструктивног система просте греде, а остали случајеви су анализирани нумерички. Разматран је случај покретне концентрисане силе и покретног система концентрисаних сила. Приказан је упоредни резултат најнеповољнијег случаја са важећом домаћом и иностраном регулативом. Резултати су показали да је неповољнији случај када се возила крећу већим брзинама на мостовима краћих распона, као и да једна концентрисана сила изазива веће динамичке ефекте од система концентрисаних сила, а да систем просте греде најинтензивније реагује на динамичка оптерећења од осталих разматраних поменутих статичких система.
 
 Кључне речи:
 Динамички фактор мостова, брзина кретања возила, мостовке конструкције