Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 323-332


EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE TOKA VETRA OKO NISKE DVOVODNE KUĆE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.029
UDK: 551.556:69.032.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kostadinović Vranešević, Kristina; Glumac, Anina; Hemida, Hassan
 
 Rezime:
 Eksperimentalno ispitivanje je sprovedeno sa ciljem da se dobije uvid u karakteristike strujanja vetra u urbanim sredinama, posebno uticaj na niske objekte. Istraživanje se zasniva na rezultatima eksperimenata iz aerotunela u atmosferskom graničnom sloju. Model zgrade je niska dvovodna kuća u razmeri 1:75 sa nagibom krova od 45°. Sa ciljem da se uključi uticaj susednih objekata, predstavljena je uporedna analiza dve konfiguracije, jedne sa izolovanim posmatranim objektom i druge sa četiri slična objekta koja okružuju posmatrani objekat. Dodatno je razmatran i uticaj ugla pod kojim vetar deluje kroz analizu tri pravca: 0°, 45° i 90°. U radu su prikazani profili brzina vetra iznad krova posmatranog objekta i raspodela pritisaka na njegovoj površini.
 
 Ključne reči:
 Aerotunel, niska zgrada, uticaj okruženja, raspodela površinskog pritiska