Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 333-340


EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE DEJSTVA VETRA NA NISKE INDUSTRIJSKE OBJEKTE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.030
UDK: 624.042.41:725.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kostadinović Vranešević, Kristina; Glumac, Anina; Hemida, Hassan
 
 Rezime:
 Cilj ovog rada je da se istraži raspodela pritisaka na niskim industrijskim objektima usled dejstva vetra na osnovu rezultata eksperimenata iz aerotunela u atmosferskom graničnom sloju. Model objekta je hangar sa dvovodnim krovom pog uglom od 5°. Srednje vrednosti kao i fuktuacije koeficienata pritiska merene na površini krova i bočnim zidovima diskutovane su u radu. Uzeto je u obzir pet uglova dejstva vetra, 0°, 15°, 30°, 45° i 90°. Istraživanje može da pruži osnovno razumevanje ponašanja vetra, kao i uticaje različitih pravaca vetra na niske industrijske objekte sa dvovodnim krovom.
 
 Ključne reči:
 Aerotunel, niska zgrada, pravac vetra, koeficijent pritiska