Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 461-473


OCENA POTENCIJALA POVEĆANJA KISELOSTI OKOLINE U PROGRAMU KORPORATIVNOG I DUALNOG OBRAZOVANJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.041
UDK: 378:69.01:502
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Stojić, Dragoslav; Đorđević, Đorđe; Tamburić, Jasmina; Avramović, Biljana
 
 Rezime:
 Građevinski Klaster DUNDJER iz Niša učestvovao je u Evropskom FP7 projektu (FP7, Grant Agreement No. 244130) pod nazivom OPEN HOUSE, koji je imao za glavni cilj formiranje i predlaganje novog metoda za ocenu (poslovnih) zgrada koristeći opštije i detaljnije kriterijume. Predložena metodologija sadrži sledeće ocene:
• kvalitet zaštite okoline,
• socialno-funkcionalni kvalitet,
• ekonomski kvalitet,
• tehnički kvalitet (karakteristike),
• kvalitet procesa gradnje (projektovanje i gradnja),
• lokacija zgrade.
Potencijal kiselosti zgrade pripada kriterijumima ocene kvaliteta zaštite okoline. Ovi kriterijumi nisu deo standardnog programa nastave u formalnom obrazovanju. Ovi kriterijumi su zato vrlo važne teme nastave u okviru neformalnog, dualnog i korporativnog obrazovanja, što je tema ovog priloga. Kao deo saradnje, Klaster DUNDJER i Fakultet za građevinarstvo i arhitekturu Univerziteta u Nišu razvijaju metode i procedure za ocenu kvaliteta zgrada u čitavom „životnom ciklusu“ zgrada (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), što bi trebalo da bude osnova za novi program u viskokim školama, na univerzitetu i odgovarajućem dualnom obrazovanju. Rezultati ovog projekta treba da budu testirani u tri firme Klastera kao deo korporativnog obrazovanja.
 
 Ključne reči:
 Ocena zgrada, Ekološki kvalitet, Potencijal kiselosti, Dualno obrazovanje, Profesionalna obuka, Korporativno obrazovanje