Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 371-379


PREGLED METODA ZA ODREĐIVANJE ELASTIČNOG KRITIČNOG MOMENTA BTI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.034
UDK: 539.385:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Subotić, Petar; Lučić, Duško
 
 Rezime:
 Za proračun nepridržanih čeličnih greda shodno EN 1993-1-1 neophodno je poznavati vrijednost elastičnog kritičnog momenta bočno-torzionog izvijanja. Cilj ovog rada je da se prikažu različite metode za određivanje elastičnog kritičnog momenta bočno-torzionog izvijanja. Metode predložene od strane Trahair-a, Clark-a i Hill-a i Balaz-a i Kolekov-e su razmatrane i analizirane kroz numerički primjer. Korišćenjem razmatranih metoda nijesu dobijene značajne razlike u rezultatima u slučajevima grede opterećenje jednako podijeljenim opterećenjem i grede opterećene koncentrisanom silom u sredini raspona.
 
 Ključne reči:
 Elastični kritični moment bočno-torzionog izvijanja, metode proračuna, numerički primjer