Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 351-361


3D RAČUNARSKO MODELIRANJE JEDNOĆELIJSKOG ZATVORENOG POPREČNOG PRESEKA MOSTA SA ANALIZOM SLOBODNIH OSCILACIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.032
UDK: 624.21.042.8:004.94
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Miličić, Ilija M.; Prokić, Aleksandar; Živković, Smilja
 
 Rezime:
 U ovom radu računarskim simulacijama kontrolisana je konvergencija rešenja u zavisnosti od tipa i broja usvojenog konačnog elemenata numeričke metode (MKE) sa aplikativnim programima SAP2000 i Abaqus 6.13-1, za potrebe dinamičke analize konstrukcije mosta. Računarskim modeliranjem konstrukcija mosta tretirana je kao 3D proračunski model sa 2D konačnim elementima (Shell) i velikim brojem stepeni slobode pomeranja. Za sprovođenje dinamičke analize 3D modelom preporučuje se korišćenje sitnije mreže konačnih elemenata u odnosu na analizu statičkih uticaja u cilju preciznijeg opisivanja oblika oscilovanja.
 
 Ključne reči:
 Most, 3D model, dinamička analiza, prirodna učestanost.