Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 351-361


3Д РАЧУНАРСКО МОДЕЛИРАЊЕ ЈЕДНОЋЕЛИЈСКОГ ЗАТВОРЕНОГ ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЕКА МОСТА СА АНАЛИЗОМ СЛОБОДНИХ ОСЦИЛАЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.032
UDK: 624.21.042.8:004.94
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Миличић, Илија М.; Прокић, Александар; Живковић, Смиља
 
 Резиме:
 У овом раду рачунарским симулацијама контролисана је конвергенција решења у зависности од типа и броја усвојеног коначног елемената нумеричке методе (МКЕ) са апликативним програмима SAP2000 и Abaqus 6.13-1, за потребе динамичке анализе конструкције моста. Рачунарским моделирањем конструкција моста третирана је као 3Д прорачунски модел са 2Д коначним елементима (Shell) и великим бројем степени слободе померања. За спровођење динамичке анализе 3Д моделом препоручује се коришћење ситније мреже коначних елемената у односу на анализу статичких утицаја у циљу прецизнијег описивања облика осциловања.
 
 Кључне речи:
 Мост, 3Д модел, динамичка анализа, природна учестаност.