Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27
 
DOI:10.14415/zbornikGFS27
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav T. Bešević, dekan
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav T. Bešević
Urednik:Prof. dr Ilija M. Miličić
Pomoćnik urednika:Doc. dr Ognjen Gabrić
Lektor za engleski:Dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Prof. dr Ilija M. Miličić, Doc. dr Ognjen Gabrić
Godina izdanja:2015.
Tiraž:200
Štampa:Sajnos, Novi Sad

Uočene su štamparske greške u radu Prof. dr V.Mihailovića „Primena i značaj teorije verovatnoće na sigurnost betonskih konstrukcija” na strani 79, ispod tabele 3 (leva margina) stoje 3, a treba prazno (ili 3); 4, a treba prazno (ili 4); 5, a treba prazno (ili 5).

 SADRŽAJ:
ANALIZA I PRORAČUN ČELIČNOG DIMNJAKA VISINE H=40m PO EC-KODU I PREMA SRPS STANDARDU
DOI:10.14415/zbornikGFS27.01
UDK:24.042.41:692.71
T. Bešević, Miroslav; Landović, Aleksandar; Prokić, Aleksandar; Tabaković, Dragana; Tešanović, Aniko
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015. god., str. 7-20
PRORAČUN ČELIČNOG ANTENSKOG STUBA PREMA EVROKODU
DOI:10.14415/zbornikGFS27.02
UDK:624.971:621.396
Pančić, Aleksandar; Bešević, Miroslav
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015. god., str. 21-32
ANALIZA ZAMORA MATERIJALA KOD ČELIČNIH DRUMSKIH MOSTOVA PREMA EVROKODU
DOI:10.14415/zbornikGFS27.03
UDK:539.431:625.712.36
Knežević, Petar; Milanović, Milivoje
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015. god., str. 33-39
ZAŠTITNI SLOJ BETONA DO ARMATURE PREMA EVROKODU
DOI:10.14415/zbornikGFS27.04
UDK:624.012.45:693.546
Goleš, Danica
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015. god., str. 41-56
NEKI PRIMERI VEZE STUB - STUB U MONTAŽNIM BETONSKIM KONSTRUKCIJAMA
DOI:10.14415/zbornikGFS27.05
UDK:624.012.35.078.6
Mihailović, Đorđe; Goleš, Danica
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015. god., str. 57-68
PRIMENA I ZNAČAJ TEORIJE VEROVATNOĆE ZA SIGURNOST BETONSKIH KONSTRUKCIJA
DOI:10.14415/zbornikGFS27.06
UDK:624.046:519.21
Mihailović, Vojislav
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015. god., str. 69-81
KRITIČNA TEMPERATURA SPREGNUTOG STUBA U ZAVISNOSTI OD NjEGOVE VITKOSTI
DOI:10.14415/zbornikGFS27.07
UDK:624.042.5.074.6
Milanović, Milivoje; Cvetkovska, Meri; Pejović, Radenko; Knežević, Petar
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015. god., str. 83-88
PRINCIPI PROJEKTOVANjA SEIZMIČKI OTPORNIH MONTAŽNIH BETONSKIH KONSTRUKCIJA
DOI:10.14415/zbornikGFS27.08
UDK:624.012.3.042.7
Đukić, Jelena; Goleš, Danica
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015. god., str. 89-98
NEKI ASPEKTI TEHNIČKIH MODELA U SISTEMU UPRAVLjANjA MOSTOVIMA
DOI:10.14415/zbornikGFS27.09
UDK:681.5:624.21
Grković, Slobodan; Kukaras, Danijel; Đukić, Jelena
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015. god., str. 99-113
PRIMER PROCENE POTREBNOG KAPACITETA I TROŠKOVA OSNIVANJA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE AUTOPUTEVA
DOI:10.14415/zbornikGFS27.10
UDK:625.7:657.478
Jokanović, Igor; Mihajlović, Dragan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015. god., str. 115-126
ANALIZA PROJEKTANTSKOG PRISTUPA U NADGRADNЈI OBJEKATA RANE MODERNЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS27.11
UDK:711.167(497.11 UŽICE)
Kuzović, Duško
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015. god., str. 127-133
ANALIZA PROJEKTANTSKOG PRISTUPA U NADGRADNjI OBJEKATA ARHITEKTURE ISTORIJSKIH STILOVA
DOI:10.14415/zbornikGFS27.12
UDK:711.167(497.11 UŽICE)
Kuzović, Duško
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015. god., str. 135-142
UTICAJNI FAKTORI NA RELACIJI STAMBENE KUĆE I GRADA
DOI:10.14415/zbornikGFS27.13
UDK:728.1(1-21)
Aleksić, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015. god., str. 143-148
STAMBENA JEDINICA KAO DEO JEDINSTVENOG PROSTORA STANOVANJA
DOI:10.14415/zbornikGFS27.14
UDK:728.2
Aleksić, Ljiljana
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015. god., str. 149-154
ULOGA I ZNAČAJ SOKOLSKOG DOMA U RAZVOJU NOVOG SADA
DOI:10.14415/zbornikGFS27.15
UDK:725.8(497.113 NOVI SAD)
Nikolić, Dimitrije; Dulić, Olivera
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015. god., str. 155-170
KRATAK PREGLED MODELA OTICAJA I EROZIJE ZASNOVANIH NA FIZIČKIM PROCESIMA
DOI:10.14415/zbornikGFS27.16
UDK:551.311.21:001.891.54
Gabrić, Ognjen; Horvat, Mirjana; Horvat, Zoltan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015. god., str. 171-182
KVALITET GEODETSKIH PODLOGA ZA POTREBE URBANIZMA - UZROCI I POSLEDICE
DOI:10.14415/zbornikGFS27.17
UDK:528:71
Marinković, Goran; Trifković, Milan; Lazić, Jelena
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015. god., str. 183-192
RANGIRANЈE KOMASACIONIH PROJEKATA PRIMENOM TOPSIS METODE
DOI:10.14415/zbornikGFS27.18
UDK:528.4:519.816
Marinković, Goran; Trifković, Milan; Lazić, Jelena
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015. god., str. 193-204