Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015.god., str. 149-154


STAMBENA JEDINICA KAO DEO JEDINSTVENOG PROSTORA STANOVANJA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.14
UDK: 728.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Aleksić, Ljiljana
 
 Rezime:
 Stambena jedinica u arhitektonskom sklopu predstavlja tipičnu organizaciju koja čini tipični arhitektonski sklop više sličnih ili istih jedinica. Arhitektonski sklopovi se najčešće razlikuju u zavisnosti od položaja u kući prema spratovima, čime se formira i socijalni okvir u arhitektonskom sklopu. Prostorni i sociološki nivoi jedinstvenog prostora sanovanja se međusobno preklapaji i dopunjuju čime se zadovoljava prostorni komfor. Arhitektonski sklop predstavlja osnovni socijalni model prema prostorima stambene sredine gde se zadovoljavaju potrebe korisnika kroz kolektivne aktivnosti čime se postiže njihovo kvalitetno uključenje prema užoj i široj urbanoj celini. Pored uključenosti arhitektonski sklop mora da zadovolji i individualnost stambene jedinice kroz prostorna i psihološka ograničenja.
 
 Ključne reči:
 stambena jedinica, arhitektonski sklop, prostorni nivo, sociološki nivo, uključeno, individualno