Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015.god., str. 41-56


ZAŠTITNI SLOJ BETONA DO ARMATURE PREMA EVROKODU
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.04
UDK: 624.012.45:693.546
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Goleš, Danica
 
 Rezime:
 Decenijama se u naučnoj i stručnoj literaturi naglašava važnost pravilnog projektovanja i izvođenja zaštitnog sloja betona do armature, koji treba da obezbedi siguran prenos sila prianjanja između betona i armature, zaštitu armature od korozije, te adekvatnu otpornost na dejstvo požara. Uprkos tome, u projektantskoj praksi u regionu se ovoj temi često ne posvećuje dovoljna pažnja. Evrokodom su, u odnosu na Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton iz1987. godine(Pravilnik), propisani strožiji kriterijumi za izbor nominalnog zaštitnog sloja, pa je za preporuku da se oni već sada primene i kod nas. Sa ciljem da se olakša i ubrza usvajanje zaštitnog sloja betona pri projektovanju, u radu je ovaj postupak prikazan slikovito, kroz tabele i dijagrame i numeričke primere, uz poređenje veličina dobijenih prema Evrokodu i važećem Pravilniku. Dat je osvrt na zavisnost između klase konstrukcije, klase izloženosti, vrste elementa, klase čvrstoće betona i debljine zaštitnog sloja betona do armature.
 
 Ključne reči:
 Armiranobetonske konstrukcije, zaštitni sloj betona, Evrokod