Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015.год., стр. 41-56


ЗАШТИТНИ СЛОЈ БЕТОНА ДО АРМАТУРЕ ПРЕМА ЕВРОКОДУ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.04
UDK: 624.012.45:693.546
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Голеш, Даница
 
 Резиме:
 Деценијама се у научној и стручној литератури наглашава важност правилног пројектовања и извођења заштитног слоја бетона до арматуре, који треба да обезбеди сигуран пренос сила приањања између бетона и арматуре, заштиту арматуре од корозије, те адекватну отпорност на дејство пожара. Упркос томе, у пројектантској пракси у региону се овој теми често не посвећује довољна пажња. Еврокодом су, у односу на Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон из1987. године(Правилник), прописани строжији критеријуми за избор номиналног заштитног слоја, па је за препоруку да се они већ сада примене и код нас. Са циљем да се олакша и убрза усвајање заштитног слоја бетона при пројектовању, у раду је овај поступак приказан сликовито, кроз табеле и дијаграме и нумеричке примере, уз поређење величина добијених према Еврокоду и важећем Правилнику. Дат је осврт на зависност између класе конструкције, класе изложености, врсте елемента, класе чврстоће бетона и дебљине заштитног слоја бетона до арматуре.
 
 Кључне речи:
 Армиранобетонске конструкције, заштитни слој бетона, Еврокод