Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015.год., стр. 33-39


АНАЛИЗА ЗАМОРА МАТЕРИЈАЛА КОД ЧЕЛИЧНИХ ДРУМСКИХ МОСТОВА ПРЕМА ЕВРОКОДУ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.03
UDK: 539.431:625.712.36
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кнежевић, Петар; Милановић, Миливоје
 
 Резиме:
 У овом раду анализирана је носивост на замор карактеристичних детаља друмских мостова, према Еврокоду3. Провера носивости на замор спроведена је на основу две различите методе које препоручујеSRPS EN 1993-1-9, методом фактора еквивалентног оштећења и методом акумулације оштећења. Утицаји у карактеристичним детаљима одређени су на основу меродавних прорачунских модела, према одговарајућим стандардима. Поред величине напонског опсега, утицаји су дефинисани и њиховом учесталости током пројектованог животног века конструкције. Верификација замора методом фактора еквивалентног оштећења је спроведена на основу категоризације детаља, премаSRPS EN 1993-1-9, док је код методе акумулације оштећења коришћенаMiner-ова крива акумулације. На крају рада дато је поређење добијених резултата обе методе, коришћењем принципа еквивалентног напона.
 
 Кључне речи:
 Замор, друмски мостови, оштећење, категорија детаља