Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015.god., str. 33-39


ANALIZA ZAMORA MATERIJALA KOD ČELIČNIH DRUMSKIH MOSTOVA PREMA EVROKODU
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.03
UDK: 539.431:625.712.36
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Knežević, Petar; Milanović, Milivoje
 
 Rezime:
 U ovom radu analizirana je nosivost na zamor karakterističnih detalja drumskih mostova, prema Evrokodu3. Provera nosivosti na zamor sprovedena je na osnovu dve različite metode koje preporučujeSRPS EN 1993-1-9, metodom faktora ekvivalentnog oštećenja i metodom akumulacije oštećenja. Uticaji u karakterističnim detaljima određeni su na osnovu merodavnih proračunskih modela, prema odgovarajućim standardima. Pored veličine naponskog opsega, uticaji su definisani i njihovom učestalosti tokom projektovanog životnog veka konstrukcije. Verifikacija zamora metodom faktora ekvivalentnog oštećenja je sprovedena na osnovu kategorizacije detalja, premaSRPS EN 1993-1-9, dok je kod metode akumulacije oštećenja korišćenaMiner-ova kriva akumulacije. Na kraju rada dato je poređenje dobijenih rezultata obe metode, korišćenjem principa ekvivalentnog napona.
 
 Ključne reči:
 Zamor, drumski mostovi, oštećenje, kategorija detalja